Nie patrz na nikogo z góry, chyba że pomagasz mu wstać.
Jesse Jackson, amerykański pastor baptystyczny

III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie jest zborem należącym do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Początki ruchu baptystycznego wiążą się z Reformacją jako ogólnoeuropejskim ruchem postulującym dogłębną odnowę chrześcijaństwa. Baptyści odrzucili wizję Kościoła jako społeczności, do którego przystępuje się automatycznie na mocy tradycji. Praktykują chrzest w wieku świadomym, stąd nazywani są baptystami (gr. baptisma – chrzest).

Najwcześniejszy zbór baptystów powstał ok. 1612 roku w Londynie założony przez powracających z wygnania emigrantów angielskich. Słynni baptyści brytyjscy to m.in. John Bunyan, pisarz, autor znanej powieści alegorycznej Wędrówka pielgrzyma i John Milton, poeta, autor poematu Raj utracony. Obecnie największym skupiskiem baptystów są Stany Zjednoczone Ameryki (ok. 40 milionów). Wśród znanych przedstawicieli współczesnego baptyzmu wymienić należy wybitnego kaznodzieję Billy Grahama.

W Polsce początki ruchu baptystycznego datują się na rok 1858, kiedy to w Adamowie pod Warszawą grupa czytelników Biblii spontanicznie postanowiła przyjąć chrzest i utworzyć zbór. Pod koniec lat trzydziestych XX w. baptyści posiadali już sto zborów. Działało powiązane z nimi Towarzystwo Wydawnicze Kompas, szpital Betlejem w Łodzi, ochronka dla dzieci w Brześciu Litewskim, Dom Starców w Narewce oraz Seminarium Teologiczne w Łodzi.

Dziś kościół ten liczy w Polsce ok. 7500 wyznawców. Jest członkiem Konferencji Kościołów Europejskich, Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego.

Kościół wydaje czasopismo w formie miesięcznika Słowo Prawdy. Funkcję Przewodniczącego Rady Kościoła obecnie sprawuje dr. pastor Mateusz Wichary.

Podstawowe formy działalności Kościoła to ewangelizacja i misje, edukacja, służba charytatywno-opiekuńcza. Więcej informacji na temat Kościoła Chrześcijan Baptystów  można znaleźć na stronie www.baptysci.pl.

Login Form