Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

2 Tm 3.16-17

 

Obraz Free-Photos z Pixabay

 

  Psalm 119

א Alef

Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem PANA postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą jego świadectw i szukają go całym sercem; Którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać twoich nakazów. Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich praw! Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania. Będę cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj.

ב Bet

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. Błogosławiony jesteś, PANIE; naucz mnie twoich praw. Swoimi wargami opowiadam wszystkie nakazy twoich ust. Cieszę się drogą twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego bogactwa. Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom. Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów.

ג Gimel

Okaż dobroć swemu słudze, abym żył i przestrzegał twoich słów. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa. Jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami. Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci , którzy odstępują od twoich przykazań. Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam twoich świadectw. Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz twój sługa rozmyśla o twoich prawach. Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.

ד Dalet

Moja dusza przylgnęła do prochu, ożyw mnie według twego słowa. Opowiedziałem ci moje drogi i wysłuchałeś mnie; naucz mnie twoich praw. Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach. Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku, umocnij mnie według twego słowa. Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem. Wybrałem drogę prawdy, a twoje nakazy stawiam przed sobą . Przylgnąłem do twoich świadectw; PANIE, nie pozwól mi zaznać wstydu. Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce.

ה He

Naucz mnie, PANIE, drogi twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca. Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca. Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości. Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze. Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni. Oddal ode mnie mą hańbę, której się boję, bo twoje sądy są dobre. Oto pragnę twoich nakazów; ożyw mnie w swej sprawiedliwości.

ו Waw

Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa; Abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam twojemu słowu. I nie wyjmuj z moich ust słowa prawdy, bo twoich sądów oczekuję. I będę zawsze strzegł twego prawa, na wieki wieków. A będę chodził drogą przestronną, bo szukam twoich nakazów. Owszem, będę mówił o twoich świadectwach przed królami i nie doznam wstydu. Będę się rozkoszował twoimi przykazaniami, które umiłowałem. Wznoszę też swoje ręce ku twoim przykazaniom, które miłuję, i będę rozmyślał o twoich prawach.

ז Zain

Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać. To jest moja pociecha w utrapieniu, bo twoje słowo mnie ożywia. Pyszni bardzo się ze mnie naśmiewają, lecz nie odstępuję od twego prawa. Pamiętam o twoich wiecznych sądach, PANIE, i pocieszam się nimi. Strach mnie ogarnął z powodu niegodziwych, którzy porzucają twoje prawo. Twoje prawa są dla mnie pieśniami w domu mego pielgrzymowania. Nocą wspominam twoje imię, PANIE, i strzegę twego prawa. To mam, bo przestrzegam twoich przykazań.

ח Het

PANIE, ty jesteś moim udziałem, przyrzekłem przestrzegać twoich słów. Modliłem się przed twoim obliczem z całego serca, zlituj się nade mną według twego słowa. Rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom. Spieszyłem się i nie zwlekałem z przestrzeganiem twoich przykazań. Hufce niegodziwych złupiły mnie, ale nie zapominam twojego prawa. O północy wstaję, aby wysławiać cię za twoje sprawiedliwe sądy. Jestem przyjacielem wszystkich, którzy boją się ciebie, i tych, którzy przestrzegają twoich przykazań. PANIE, ziemia jest pełna twego miłosierdzia; naucz mnie twoich praw.

ט Tet

Wyświadczyłeś dobro twemu słudze, PANIE, według twego słowa. Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem twoim przykazaniom. Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa. Jesteś dobry i czynisz dobro; naucz mnie twoich praw. Zuchwali zmyślili przeciwko mnie kłamstwo, ale ja całym sercem strzegę twoich przykazań. Serce ich utyło jak sadło, ale ja rozkoszuję się twoim prawem. Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył twoich praw. Prawo twoich ust jest lepsze dla mnie niż tysiące sztuk złota i srebra.

י Jod

Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały; daj mi rozum, abym się nauczył twoich przykazań; Bojący się ciebie, widząc mnie, będą się radować, że pokładam nadzieję w twoim słowie. Wiem, PANIE, że twoje sądy są sprawiedliwe i że słusznie mnie trapiłeś. Proszę cię, niech mnie ucieszy twoje miłosierdzie według twego słowa do twego sługi. Niech przyjdzie na mnie twoje miłosierdzie, abym żył; bo twoje prawo jest moją rozkoszą. Niech się zawstydzą zuchwali, bo niesłusznie znieważali mnie, ale ja będę rozmyślać o twoich przykazaniach. Niech się zwrócą do mnie ci, którzy się boją ciebie, i ci, którzy znają twoje świadectwa. Niech moje serce będzie nienaganne w twoich prawach, abym nie doznał wstydu.

כ Kaf

Moja dusza tęskni do twego zbawienia, pokładam nadzieję w twoim słowie. Moje oczy słabną, czekając na twoje słowo, gdy mówię: Kiedy mnie pocieszysz? Chociaż jestem jak bukłak w dymie, jednak nie zapomniałem twoich praw. Ile będzie dni twego sługi? Kiedy wykonasz wyrok na tych, którzy mnie prześladują? Doły wykopali dla mnie zuchwali, którzy nie postępują według twego prawa. Wszystkie twoje przykazania są prawdą; bez powodu mnie prześladują; pomóż mi. Omal nie zgładzili mnie na ziemi; ja zaś nie porzuciłem twoich przykazań. Według twego miłosierdzia ożyw mnie, abym strzegł świadectwa twoich ust.

ל Lamed

Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie. Z pokolenia na pokolenie twoja prawda; ugruntowałeś ziemię i trwa. Wszystko trwa do dziś według twego rozporządzenia; to wszystko służy tobie. Gdyby twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w moim utrapieniu. Nigdy nie zapomnę twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś. Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam twoich przykazań. Czyhają na mnie niegodziwi, aby mnie stracić, ale ja rozważam twoje świadectwa. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale twoje przykazanie jest bezkresne.

מ Mem

O, jakże miłuję twoje prawo! Przez cały dzień o nim rozmyślam. Czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół dzięki twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą. Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o twoich świadectwach. Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam twoich przykazań. Powstrzymuję swoje nogi od wszelkiej drogi złej, abym strzegł twego słowa. Nie odstępuję od twoich nakazów, bo ty mnie uczysz. O, jakże słodkie są twoje słowa dla mego podniebienia! Są słodsze niż miód dla moich ust. Dzięki twoim przykazaniom nabywam rozumu; dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki fałszywej.

נ Nun

Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Złożyłem przysięgę i wypełnię ją, będę przestrzegał twoich sprawiedliwych nakazów. Jestem bardzo strapiony; PANIE, ożyw mnie według słowa twego. PANIE, przyjmij dobrowolne ofiary moich ust i naucz mnie twoich nakazów. Moja dusza jest stale w niebezpieczeństwie, ale nie zapominam twojego prawa. Niegodziwi zastawili na mnie sidła, lecz ja nie odstępuję od twoich przykazań. Wziąłem twoje świadectwa jako wieczne dziedzictwo, bo są radością mego serca. Nakłoniłem moje serce, by zawsze wykonywać twoje prawa, aż do końca.

ס Samech

Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo. Ty jesteś moją ucieczką i tarczą, pokładam nadzieję w twoim słowie. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, będę strzegł przykazania mojego Boga. Wesprzyj mnie według słowa twego, abym żył, i niech nie doznam wstydu ze względu na moją nadzieję. Podtrzymaj mnie, a będę wybawiony i będę rozmyślał zawsze o twoich prawach. Podeptałeś wszystkich, którzy odstępują od twoich praw, bo ich zdrada to fałsz. Odrzucasz jak żużel wszystkich niegodziwych ziemi; dlatego miłuję twoje świadectwa. Moje ciało drży ze strachu przed tobą, bo lękam się twoich sądów.

ע Ajin

Sprawowałem sąd i sprawiedliwość; nie wydawaj mnie moim ciemięzcom. Bądź poręczycielem dla twego sługi ku dobremu, aby nie uciskali mnie zuchwalcy. Moje oczy słabną, czekając na twoje zbawienie i na słowo twojej sprawiedliwości. Postąp ze swoim sługą według twego miłosierdzia i naucz mnie twoich praw. Jestem twoim sługą, daj mi rozum, abym poznał twoje świadectwa. Już czas, PANIE, abyś działał, bo naruszono twoje prawo. Dlatego umiłowałem twoje przykazania nad złoto, nad szczere złoto. Bo wszystkie twoje przykazania uznaję za prawdziwe, a nienawidzę wszelkiej fałszywej drogi.

פ Pe

Twoje świadectwa są przedziwne, dlatego moja dusza ich strzeże. Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym. Otwieram usta i wzdycham, bo pragnąłem twoich przykazań. Spójrz na mnie i zmiłuj się nade mną, jak postępujesz z tymi, którzy miłują twoje imię. Utwierdź moje kroki w twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna nieprawość. Wybaw mnie z ludzkiego ucisku, abym strzegł twoich nakazów. Rozjaśnij swe oblicze nad twoim sługą i naucz mnie twoich praw. Strumienie wód płyną z mych oczu, bo nie strzegą twego prawa.

צ Cade

Sprawiedliwy jesteś, PANIE, i słuszne są twoje sądy. Twoje świadectwa, które nadałeś, są sprawiedliwe i bardzo wierne. Gorliwość pożarła mnie, bo moi nieprzyjaciele zapominają twoje słowa. Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego twój sługa je kocha. Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam twoich przykazań. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a twoje prawo jest prawdą. Ucisk i utrapienie spadły na mnie, lecz twoje przykazania są moją rozkoszą. Sprawiedliwość twoich świadectw trwa na wieki; daj mi rozum, a będę żył.

ק Kof

Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, o PANIE, a będę strzegł twoich praw. Wołam do ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł twoich świadectw. Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na twoje słowo. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o twoim słowie. PANIE, usłysz mój głos według twego miłosierdzia; ożyw mnie według twego wyroku. Zbliżają się niegodziwi prześladowcy, są daleko od twego prawa. Blisko jesteś , PANIE, i wszystkie twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem o twoich świadectwach, że ugruntowałeś je na wieki.

ר Resz

Wejrzyj na moje utrapienie i wyzwól mnie, bo nie zapomniałem twojego prawa. Broń mojej sprawy i wybaw mnie; ożyw mnie według twego słowa. Zbawienie jest daleko od niegodziwych, bo nie szukają twoich praw. Wielka jest twoja litość, PANIE; ożyw mnie według twoich wyroków. Liczni są moi prześladowcy i nieprzyjaciele; lecz nie uchylam się od twoich świadectw. Widziałem przestępców i czułem odrazę, że nie przestrzegali twego słowa. Patrz, jak miłuję twoje nakazy, PANIE; ożyw mnie według twego miłosierdzia. Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

ש Szin

Władcy prześladują mnie bez przyczyny; moje serce zaś boi się twoich słów. Raduję się z twego słowa jak ten, który znajduje wielki łup. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, ale miłuję twoje prawo. Chwalę cię siedem razy dziennie za twoje sprawiedliwe sądy. Wielki pokój dla tych, którzy miłują twoje prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia. PANIE, oczekuję na twoje zbawienie i zachowuję twoje przykazania. Moja dusza przestrzega twoich świadectw, bo bardzo je miłuję. Przestrzegam twoich przykazań i świadectw, bo wszystkie moje drogi są przed tobą.

ת Taw

PANIE, niech dotrze moje wołanie przed twoje oblicze, daj mi zrozumienie według słowa twego. Niech dojdzie moja prośba przed twoje oblicze, ocal mnie według twojej obietnicy. Moje wargi wygłoszą chwałę, gdy nauczysz mnie twoich praw. Mój język będzie głosił twoje słowo, bo wszystkie twoje przykazania są sprawiedliwością. Niech twoja ręka będzie mi pomocą, bo wybrałem twoje przykazania. PANIE, pragnę twego zbawienia, a twoje prawo jest moją rozkoszą. Pozwól mojej duszy żyć, a będzie cię chwalić; niech twoje nakazy będą dla mnie pomocą. Błądzę jak zgubiona owca; szukaj twego sługi, bo nie zapominam twoich przykazań.

Psalmów 119:1-176 UBG

my.bible.com

 

Login Form